Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Ιερά Οδος 96-104
Τ.Θ 41018
122 10, Αθήνα
Τελ: 210 3499221, 210 3499296
Fax: 210 3413 998